Σύμβουλοι-Συνεργάτες Δημάρχων: Ποιες αλλαγές φέρνει το Νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ

Στην τροποποίηση του άρθρου 163 “Ειδικοί Σύμβουλοι – Επιστημονικοί Συνεργάτες – Ειδικοί Συνεργάτες των ΟΤΑ” του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007 ως ισχύει) προχωρά το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Οι αλλαγές επέρχονται με το άρθρο 20 του Νομοσχεδίου-“σκούπα” που ετέθη σε δημόσια διαβούλευση την 27η Αυγούστου.  Με αυτό αντικαθίσταται ολόκληρη η παρ.1 του αρ.163 του Κώδικα, όμως στην ουσία οι μεταβολές που επέρχονται εντοπίζονται μόνο σε δυο περιπτώσεις και κατά τα λοιπά η παράγραφος επαναλαμβάνεται ως ισχύει

Συγκεκριμένα:

Ι]  Η 1η αλλαγή αφορά ειδικά την πρόσληψη ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ σε αυτές τις θέσεις. 

 Σήμερα το α’ εδάφιο της περ.γ’ της παρ.1 του αρ.163 θέτει ως προϋπόθεση ο δημοσιογράφος να είναι «μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης, η οποία είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ)».

– Το Νομοσχέδιο διαγράφει τη φράση «η οποία είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ)».

Η Αιτιολογική Έκθεση εξηγεί ότι αντικαθίσταται το συγκεκριμένο σημείο του νόμου «ώστε, σε συνδυασμό με τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση ως προς την πρόσβαση στην αγορά εργασίας των δημοσιογράφων, οι οποίοι είναι μέλη επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης, χωρίς να απαιτείται η εν λόγω δημοσιογραφική ένωση να είναι παράλληλα και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών. Η ως άνω νομοθετική παρέμβαση κρίνεται σκόπιμη προς άρση της κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενης άνισης μεταχείρισης των δημοσιογράφων σε συνέχεια και σχετικής σύστασης της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη».

ΙΙ]  Η 2η αλλαγή αφορά τα ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ των  Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών των Δήμων.

– Σήμερα η περ.δ’ της παρ.1 του αρ.163 ορίζει ότι «oι διατάξεις του αρ.76 του ν.4622/2019 ισχύουν αναλόγως και για τους μετακλητούς υπαλλήλους της παραγράφου αυτής». Δηλαδή ο νόμος προβλέπει αναλογική εφαρμογή ολόκληρου του αρ.76, όπου αποτυπώνονται τα κωλύματα και ασυμβίβαστα των μετακλητών της Κυβέρνησης.

– Το Ν/Σ τροποποιεί το σημείο ως εξής: «η παρ.1 του αρ.76 του ν.4622/2019 ισχύει αναλόγως και για το προσωπικό της παρούσας».  Περιορίζεται δηλαδή, θα ισχύει αναλόγως στους μετακλητούς των Δήμων μόνο η παρ.1 του αρ.76.

(Προς πληρέστερη κατανόηση, ακολουθεί το αρ.76 του ν.4622/2019:   “Κωλύματα και ασυμβίβαστα μετακλητών υπαλλήλων 1) Διορισμός σε θέση μετακλητού υπαλλήλου δεν μπορεί να γίνει, αν στο πρόσωπο του υποψηφίου για διορισμό συντρέχει κώλυμα από εκείνα που προβλέπει ο νόμος για τον διορισμό δημοσίου πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου, καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος για διορισμό τυγχάνει σύζυγος ή συμβίος/α, κατά την έννοια του αρ.1 του ν.4356/2015 ή συγγενής πρώτου ή δεύτερου βαθμού μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού. 2) Η κατοχή της θέσης μετακλητού υπαλλήλου σε ιδιαίτερα γραφεία ή στην Προεδρία της Κυβέρνησης δεν συνεπάγεται την αναστολή άσκησης του οικείου ελευθέριου επαγγέλματος ή λειτουργήματος. 3) Η τοποθέτηση σε θέση Διευθυντή ιδιαίτερου γραφείου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού ή Γενικού Γραμματέα ή σε θέση μετακλητού Προϊσταμένου στην Προεδρία της Κυβέρνησης, αναστέλλει την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος ή λειτουργήματος του τοποθετούμενου προσώπου. 4) Σε κάθε περίπτωση μη αναστολής άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος ή λειτουργήματος του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 71 και 72 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος. 5) Εάν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο η παραβίαση των ως άνω διατάξεων, ο μετακλητός υπάλληλος παύεται άμεσα και του επιβάλλονται οι κυρώσεις του αρ.75.”)

Τέλος, να σημειωθεί επιπλέον ότι προστίθεται στην περ.δ’ της παρ.1 του αρ.163 εδάφιο που υπήρχε στο παρελθόν και είχε …χαθεί στις πολλαπλές τροποποιήσεις που μεσολάβησαν. Ορίζει ότι οι Ειδικοί Σύμβουλοι, Επιστημονικοί Συνεργάτες και Ειδικοί Συνεργάτες στους Δήμους “προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκαν και διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις των επομένων παραγράφων” του αρ.163 του ν.3584/2007.