Προθεσμίες Αξιολόγησης σε Δημόσιο–ΟΤΑ: Ξεκίνησε η διαδικασία

Εγκύκλιο για τη διενέργεια της αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων για την αξιολογική περίοδο του 2019, εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών την 15η Ιουλίου, με αποδέκτες, μεταξύ άλλων, τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Υπενθυμίζεται ότι με πρόσφατη  τροπολογία   – που ψηφίστηκε την 29η Ιουνίου θετικά μόνο από τη Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής – ορίστηκε ότι η αξιολόγηση του 2019 θα διεξαχθεί από 15 Ιουλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

Όπως λοιπόν εξειδικεύεται στην Εγκύκλιο, τα επιμέρους χρονικά διαστήματα θα είναι τα εξής:

– Από 15/7/2020 έως 18/9/2020 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης.

– Από 21/9/2020 έως 2/10/2020 ο αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

– Από 5/10/2020 έως 20/11/2020 ο αξιολογητής Α΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

– Από 23/11/2020 έως 31/12/2020 ο αξιολογητής Β΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

Κατά τα λοιπά, η Εγκύκλιος δίνει αναλυτικές Οδηγίες ειδικά για το πρώτο στάδιο, που ξεκίνησε χθες και πρέπει να εκτελεστεί από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, οι οποίες καλούνται να συμπληρώσουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή των διαδικασιών.

Επί παραδείγματι, αναφέρεται τι χρειάζεται να γίνει στις περιπτώσεις

– υπαλλήλων που υπηρετούσαν με απόσπαση,

– υπαλλήλων που δεν συμπλήρωσαν το απαραίτητο χρονικό διάστημα υπηρεσίας (6μηνο) εντός της αξιολογικής περιόδου,

– πραγματικής αδυναμίας προϊσταμένου (που π.χ. ήταν σε μακροχρόνια άδεια),

– προϊσταμένου που ασκούσε νομίμως καθήκοντα προϊσταμένου υπερκείμενης οργανικής μονάδας,

– υπαλλήλων που υπηρετούσαν σε Γραφεία Βουλευτών, κλπ.

Ολόκληρη η αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/4/οικ.14000/15.7.2020 Εγκύκλιος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του υπουργειου.