Προθεσμία 18 Ιουνίου στους ΟΤΑ να στείλουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους

Επείγον έγγραφο για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των Δήμων και των Περιφερειών προς τρίτους, απέστειλε την 15η Ιουνίου ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το αριθμ. 36889/15.6.2020 έγγραφο απευθύνεται στα Γραφεία των Δημάρχων / Περιφερειαρχών, καθώς και στους Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών.

Με αυτό ζητείται να υποβάλουν συμπληρωμένο Πίνακα «Αναλυτική κατάσταση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε τρίτους», όπου πρέπει να καταγραφούν τα παραστατικά των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της 31ης Μαΐου 2020 προς Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης.

Όπως τονίζεται, είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων του Πίνακα.

Το ΥΠΕΣ επισημαίνει ιδιαιτέρως ότι χρειάζεται προσοχή κατά τη συμπλήρωση του τελευταίου πεδίου, όπου το κάθε παραστατικό πρέπει να αξιολογηθεί ως προς το εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις νομιμότητας και κανονικότητας για την άμεση εξόφλησή του.

Ο συμπληρωμένος Πίνακας πρέπει να αποσταλεί σε επεξεργάσιμη μορφή (excel) στο e-mail που προσδιορίζεται στο έγγραφο, το αργότερο μέχρι την 18η Ιουνίου 2020.