Πρόσκληση προς Δήμους για Κέντρα Δια Βίου Μάθησης– Προθεσμία 20 Ιανουαρίου

Ανοιχτή Πρόσκληση προς Δήμους της Χώρας εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτωνκαι το Ίδρυμα Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), για συμμετοχή σε προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), που οι Δήμοι ιδρύουν σύμφωνα με το ν.3879/2010.

Η Πρόσκληση απευθύνεται:

(1) προς τους Δήμους που δεν ανταποκρίθηκαν στην από 14 Νοεμβρίου 2016 (αριθμ.πρωτ. 2328)Ανοιχτή Πρόσκληση της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ.και του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.για τη συμμετοχή τους στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης- Νέα Φάση».

(2) προς τους νέους Δήμους που προέκυψαν από διαχωρισμό με βάση το ν.4600/2019 και άρχισαν να λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Υπογραμμίζουμε ότι ως καταληκτική ημερομηνία ένταξης Δήμων, διά της υποβολής Αίτησης συμμετοχής, έχει οριστεί η 20η Ιανουαρίου2020.

Τα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που θα υλοποιηθούν μέσω της συγκεκριμένης Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης» διακρίνονται σε: (α) Προγράμματα εθνικής εμβέλειας, τα οποία οι Δήμοι επιλέγουν από διαθέσιμο Πίνακα προγραμμάτων που εκφράζει τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές σε θέματα διά βίου μάθησης ενηλίκων, (β) Προγράμματα τοπικής εμβέλειας, που οι Δήμοι προτείνουν και τα οποία ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες υποστήριξης και στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών τους.

Οι Δήμοι που θα ενταχθούν στη δράσηθα υποστηριχθούν:(1) στην επιλογή, αμοιβή, καθοδήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του προσωπικού που προβλέπεται για την υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ. (Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης, με χρέη επιστημονικού συμβούλου του Δήμου και οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και Εκπαιδευτές), (2) στην κάλυψη των δαπανών για την οργάνωση και την υλοποίηση των Προγραμμάτων εθνικής και τοπικής εμβέλειας στα τμήματα των Κ.Δ.Β.Μ., (3) στην ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων για τα Κ.Δ.Β.Μ. και (4) στη συνολική επιστημονική και διοικητική υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ. στο πλαίσιο της υλοποίησης της εγκεκριμένης Πράξης.

Για τη συμμετοχή του Δήμου στην Πρόσκληση και την ένταξή του στην ανωτέρω Πράξη ισχύουν οι ακόλουθες υποχρεωτικές προϋποθέσεις:(1) Ίδρυση Κ.Δ.Β.Μ. με βάση το ν.3879/2010 (για όσους Δήμους δεν έχουν λάβει σχετική απόφαση την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο), (2)Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί συμμετοχής στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, (3)Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Υπεύθυνου Εκπροσώπου του Δήμου, (4)Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Υπεύθυνου Κέντρου Κοινότητας, (5) Διάθεση χώρου διοίκησης και χώρου(ων) εκπαίδευσης (μη τυπικής/άτυπης ή τυπικής εκπαίδευσης), (6) Διασφάλιση λειτουργίας του χώρου διοίκησης και του(ων) χώρου(ων) εκπαίδευσης σε απογευματινές ή πρωινές ώρες, (7)Ύπαρξη στοιχειώδους εξοπλισμού στο χώρο διοίκησης και το(ους) χώρο(ους) εκπαίδευσης, (8) Ύπαρξη στοιχειωδών προϋποθέσεων λειτουργίας (τηλέφωνο – πρόσβαση στο διαδίκτυο, θέρμανση, ύδρευση, τουαλέτες) στο χώρο διοίκησης, (9)Διάθεση στοιχειωδών προϋποθέσεων λειτουργίας (θέρμανση, ύδρευση, τουαλέτες, πυρασφάλεια) στους χώρους εκπαίδευσης, (10) Διασφάλιση προσβασιμότητας ΑμΕΑ στο χώρο διοίκησης και τουλάχιστον σε ένα χώρο εκπαίδευσης, (11)Υποχρεωτική επιλογή Προγραμμάτων εκπαίδευσης εθνικής εμβέλειας, (12) Υποχρεωτική επιλογή Προγραμμάτων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (εκτός και αν αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν εντός της διοικητικής ευθύνης του Δήμου ευάλωτες κοινωνικά ομάδες).