Πρόσκληση για την Επιτροπή Διαβούλευσης στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης Ψυχικού, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, σε Δημότες και Φορείς.

Στους Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο μηνών από την εγκατάσταση των Δημοτικών Αρχών, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. 

Η θητεία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί αυτήν των Δημοτικών Αρχών και αποτελείται από εκπροσώπους  των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

  1. Τοπικών Εμπορικών και Επαγγελματικών Συλλόγων και Οργανώσεων
  2. Επιστημονικών Συλλόγων και Φορέων
  3. Τοπικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Εργοδοτών
  4. Εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα
  5. Ενώσεων και Συλλόγων Γονέων
  6. Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων και φορέων
  7. Εθελοντικών Οργανώσεων και Κινήσεων Πολιτών
  8. άλλων Οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των Πολιτών
  9. εκπρόσωποι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων
  10. Δημότες

Ο συνολικός αριθμός των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, πλην των Δημοτών και συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.  Σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3)  του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, Δημότες εγγεγραμμένοι στον ειδικό κατάλογο που τηρείται στον Δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγραφεί κάθε Δημότης, επίσης εγγεγραμμένος στους  εκλογικούς καταλόγους του Δήμου.

Οι  αιτήσεις των Δημοτών και οι προτάσεις των φορέων, θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 18/11/2019.