Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης: 606.825,00 €, δικαίωμα προαίρεσης: 121.365,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, δηλ. συνολικής εκτιμώμενης αξίας συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης: 728.190,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1 : «Πετρέλαιο diesel», εκτιμώμενης αξίας 456.228,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ 2 : «Βενζίνη αμόλυβδη 95 RON», εκτιμώμενης αξίας 101.725,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ 3 : «Πετρέλαιο θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 29.670,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ 4 : «Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας 19.202,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, η οποία θα δοθεί ως εξής:

1. Για τα τμήματα 1, 2 και 3, ως ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους.

Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4257/2014.

2. Για το τμήμα 4 με τιμή μονάδος κατ’ είδος και η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών του τμήματος

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Συστημικός Α/Α: 90523

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14/05/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα, χωρίς περιορισμό των τμημάτων που μπορεί να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα περιλαμβάνει όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα του κάθε τμήματος».

Έγγραφα Διαγωνισμού :

 1. Διακήρυξη
 2. Περίληψη Διακήρυξης
 3. Προκήρυξη
 4. Τεχνική Περιγραφή
 5. Κατευθυντήρια Οδηγία
 6. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
 7. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 1
 8. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 2
 9. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 3
 10. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 4
 11. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγγεγρ. Οικ. Φορέων
 12. Έντυπο Συλλογής Στοιχείων