Προϋπολογισμοί Δήμων 2021: Εγκύκλιος για την υποβολή των σχεδίων στο Υπουργείο

Εξ.επείγουσα Εγκύκλιο για την υποβολή σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2021 στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων (ΔΒΔ) του Υπουργείου Εσωτερικών, εξέδωσε ο Υφυπουργός, Θ.Λιβάνιος.

Σκοπός είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των σχεδίων π/υ 2021 των Δήμων, των Περιφερειών και των λοιπών Νομικών Προσώπων του υποτομέα των ΟΤΑ στη ΔΒΔ (http://www.eetaa.gr/modota/modota.htm), προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να παράσχει γνώμη επί αυτών, σύμφωνα με τα αρ.77 και 78 του ν.4172/2013, ως έχουν αντικατασταθεί από τα αρ.189 και 190 του Κλεισθένη (ν.4555/2018) και εν συνεχεία τροποποιηθεί εκ νέου με τον ν.4623/2019.

Τα σχέδια προϋπολογισμού θα υποβληθούν με ευθύνη των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ).

Η ευθύνη των στατιστικών ανταποκριτών περιορίζεται αποκλειστικά στην καταχώρηση και οριστικοποίηση (προκειμένου να θεωρηθεί υποβληθέν) του εγκεκριμένου από τον/την ΠΟΥ δελτίου με τίτλο “Σχ. Προϋπ. 2021” στη ΔΒΔ.

Η Εγκύκλιος περιλαμβάνει αναλυτικές τεχνικές οδηγίες για τους Πίνακες “Έσοδα”, “Έξοδα”, “Ισολογισμός”, “Στοιχεία Αποφάσεων”. Δίδονται δε και ειδικές οδηγίες για τα εξής θέματα:

– υποχρεώσεις που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης – έλεγχος πιστώσεων ΠΟΕ,

– επιχορηγήσεις ΝΠΔΔ από Δήμους και ίδια έσοδα,

– συγχώνευση ή κατάργηση Νομικών Προσώπων,

– στοιχεία π/υ ΝΠΙΔ.

Τέλος, παρέχεται η μεθοδολογία προσδιορισμού του δημοσιονομικού αποτελέσματος, σε δεδουλευμένη και σε ταμειακή βάση.