Ποιους Δήμους αφορά Ν/Σ με νέο Πρόγραμμα “Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους”

Με το άρθρο 15 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, που κατατέθηκε στη Βουλή στις 17.11.2020, θεσπίζεται Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους».

Ως ωφελούμενες μονάδες ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες: α) Οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων και υπνωτήρια. β) Οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων ως άστεγοι που διαβιούν στον δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα. γ) Γυναίκες που φιλοξενούνται σε ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία. δ) Άτομα που φιλοξενούνται σε ξενώνες προσωρινής φιλοξενίας μονάδων κοινωνικής επανένταξης πιστοποιημένων θεραπευτικών προγραμμάτων εξαρτημένων ατόμων Φορέων του ν.4139/2013 και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία.  Το Πρόγραμμα θα προκηρύσσεται κατ’ ελάχιστον ανά διετία, κατόπιν δημοσίευσης Δημόσιας Πρόσκλησης από το Υπουργείο Εργασίας.

Δικαιούχοι Φορείς που έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης σχεδίων, μόνοι τους ή συνεργαζόμενοι, είναι:

Ι) ΟΤΑ Α΄ βαθμού με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, σύμφωνα με στοιχεία της τελευταίας απογραφής,

διαδημοτικά σχήματα συνεργασίας ΟΤΑ Α΄ βαθμού, ανεξαρτήτως πληθυσμού και

ΟΤΑ Α΄ βαθμού, στους οποίους λειτουργούν δομές των ανωτέρω περιπτώσεων (α), (γ) και (δ), ανεξαρτήτως πληθυσμού.

ΙΙ) ΝΠΔΔ, εποπτευόμενα από τη Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Ο δικαιούχος Φορέας συμπράττει, για τους σκοπούς υλοποίησης του σχεδίου, με διαχειριστή Φορέα ο οποίος δύναται να είναι Αναπτυξιακή Επιχείρηση ΟΤΑ Α΄ βαθμού ή Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση ή ΝΠΙΔ, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με τον ν.2646/1998, που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών που άπτονται της εφαρμογής του νέου άρθρου.

Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 3 πυλώνες:  1) Επιδότηση ενοικίου για διάστημα 24 μηνών, καθώς και κάλυψη δαπανών για οικοσκευή και λοιπές λειτουργικές ανάγκες του νοικοκυριού. 2) Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με συμπληρωματικές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες. 3) Υπηρεσίες ενεργοποίησης, κατάρτισης και προώθησης στην εργασία, που δύναται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επιδότηση εργασίας, κάλυψη μη μισθολογικού κόστους, επιδότηση για δημιουργία επιχείρησης, επαγγελματική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων, μοριοδότηση για συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και εργασιακή συμβουλευτική από τον ΟΑΕΔ, ένταξη σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.