ΟΤΑ: Υποχρεωτική παρακολούθηση εσόδων-δαπανών για τον κορωνοϊό (Εγκύκλιος)

Εγκύκλιο με αντικείμενο τη “διακριτή παρακολούθηση των δαπανών των ΟΤΑ λόγω υλοποίησης μέτρων προστασίας της δημοσίας υγείας και της οικονομίας από τον COVID-19” εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών την 21η Απριλίου.

Απευθύνεται στους Δήμους, στις Περιφέρειες, στα Νομικά τους Πρόσωπα που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων και των Διαδημοτικών Επιχειρήσεων όπου συμμετέχουν και είτε έχουν αναλάβει την οικονομική τους διαχείριση είτε η έδρα τους είναι εντός των διοικητικών ορίων του ΟΤΑ, καθώς επίσης και στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, στην ΚΕΔΕ, στην ΕΝΠΕ και στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Όπως ενημερώνει το Υπουργείο, με την από 15.4.2020 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομικών καθιερώθηκε διακριτή μηνιαία παρακολούθηση

α) των δαπανών των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που προέκυψαν και θα προκύψουν από τη λήψη και υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και της οικονομίας από τον COVID-19 και

β) των εσόδων τους από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Οικονομικές Υπηρεσίες των Δήμων, των Περιφερειών και τα λοιπών Νομικών Προσώπων του υποτομέα των ΟΤΑ υποχρεούνται να υποβάλλουν, σε μηνιαία βάση, συμπληρωμένους τους Πίνακες:

– «9Α. Έσοδα ΟΤΑ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» και

– «10Α. Δαπάνες ΟΤΑ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19»,

στο Υπουργείο Εσωτερικών, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Εγκύκλιο.

Ειδικά για την αποστολή των στοιχείων μηνός Μαρτίου 2020, η τελική προθεσμία υποβολής των ανωτέρω στοιχείων παρατείνεται μέχρι την 27η Απριλίου 2020.