ΟΤΑ: Ένας επιπλέον τρόπος επικοινωνίας που πρέπει να αποδέχονται

Με Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας (που μεταξύ άλλων απευθύνεται και στους Δήμους και τις Περιφέρειες, δια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων), ζητείται από τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης τόσο του ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου Τομέα, να αποδέχονται τον τρόπο επικοινωνίας “relayservice” (εξ αποστάσεως διερμηνεία), για τις υπηρεσίες όπου δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη.

Αναλυτικότερα, σημειώνεται ότι το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.), ΝΠΔΔ εποπτευόμενο και επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, είναι ο μοναδικός Δημόσιος Φορέας στην Ελλάδα, ο οποίος υλοποιεί εξειδικευμένα προγράμματα για κωφούς και βαρήκοους χρησιμοποιώντας σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Ένα από τα πλέον σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους τα κωφά / βαρήκοα άτομα είναι η πρόσβαση στην επικοινωνία. Από τον Μάρτιο του 2019 στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, άρχισε να λειτουργεί με τη βοήθεια της τεχνολογίας μία καινούρια υπηρεσία εξυπηρέτησης των ανθρώπων με προβλήματα ακοής, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην επικοινωνία, η εξ αποστάσεως διερμηνεία (RELAY SERVICE). Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσίας εξ αποστάσεως διερμηνείας για τους κωφούς και βαρήκοους μέσω πολλαπλών τρόπων επικοινωνίας (Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, χειλεανάγνωση) με τη χρήση νέων και σύγχρονων τεχνολογιών υψηλής ποιότητας.

Με τη νέα αυτή υπηρεσία, η οποία λειτουργεί ως τηλεφωνικό κέντρο 24 ώρες το 24ωρο ο/η κωφός/κωφή – βαρήκοος/βαρήκοη, από όλη την Ελλάδα κατεβάζει την εφαρμογή στο κινητό και σε πάσης φύσεως ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσω βιντεοκλήσης και επικοινωνεί με ειδικό διερμηνέα / υπάλληλο.

Ο ειδικός διερμηνέας / υπάλληλος του κέντρου μεταφέρει τις συνομιλίες των ανθρώπων με προβλήματα ακοής στους ακούοντες υπαλλήλους Υπηρεσιών τόσο του Δημόσιου όσο και του Ιδιωτικού Τομέα ως μεσολαβητής στην επικοινωνία των δυο πλευρών σε πραγματικό χρόνο.

Με τον τρόπο αυτό δύναται να έχουν πρόσβαση στην τηλεφωνία και ισότιμα να συμμετέχουν σε συνομιλίες με ακούοντες επικοινωνώντας τις ανάγκες τους (ιατρικές, με δημόσιες υπηρεσίες, ιδιώτες, συγγενείς, φίλους κτλ).

Στο ευρύτερο πλαίσιο ενός συστήματος κοινωνικής υποστήριξης για τα άτομα με αναπηρία με στόχο την ισότιμη πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά της επικοινωνίας, της μείωσης των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, με την Εγκύκλιο παρακαλούνται οι εκάστοτε υπηρεσίες εξυπηρέτησης τόσο του ιδιωτικού όσο και του Δημοσίου Τομέα να αποδέχονται τον συγκεκριμένο τρόπο επικοινωνίας (RELAY SERVICE) για τις υπηρεσίες που δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη.