Ολοκληρωμένα Πλαίσια Δράσης ΟΤΑ: Διαδικασία υποβολής στο Παρατηρητήριο

Με έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών & Οργάνωσης, Μ.Σταυριανουδάκη, προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες παρέχονται οδηγίες σχετικά με την υποβολή των Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (ΟΠΔ) στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και τις σχετικές υποχρεώσεις των στατιστικών ανταποκριτών.

Οι Οδηγίες είναι τεχνικού περιεχομένου και αφορούν τους αρμόδιους Υπαλλήλους των ΟΤΑ για την εφαρμογή τους.

Ειδικότερα, τα ΟΠΔ υποβάλλονται στο Παρατηρητήριο αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής http://komvos.ypes.gr/stats με μέριμνα των στατιστικών ανταποκριτών.

Για την υποβολή των ΟΠΔ στην εν λόγω εφαρμογή, χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά τα πρότυπα αρχεία excel που είναι αποθηκευμένα στους φακέλους “Σ.1.Στοχοθεσία Δήμοι-ΝΠΔΔ”, “Σ.2- Περιφέρειες_ΝΠΔΔ” και “Σ.3ΝΠΙΔ” στο σύνδεσμο https://www.ypes.gr/protypa-archeia-excel/.

Όταν υποβάλλεται ένας Πίνακας Οικονομικής Στοχοθεσίας προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, οι στατιστικοί ανταποκριτές οφείλουν να προβαίνουν στα εξής:

1) να μεταφέρουν τον πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας στο αντίστοιχο πρότυπο αρχείο excel,

2) να ονομάζουν το αρχείο: Στοχοθεσία_1-2020.xls ή xlsx,

3) να αναρτούν το αρχείο στην εφαρμογή http://komvos.ypes.gr/stats, μέσω της λειτουργίας “εισαγωγή αναφοράς” (επιλογή αναφοράς “Στοιχεία Στοχοθεσίας”).

Η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται σε περίπτωση επανυποβολής του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προς έλεγχο:

– είτε λόγω αναπομπής του προϋπολογισμού ή του ίδιου του πίνακα στοχοθεσίας,

– είτε λόγω της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του ΟΠΔ έως το τέλος Φεβρουαρίου ή της προαιρετικής αναμόρφωσης μέχρι το τέλος Ιουνίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.3της αριθμ. 34574/5.7.2018 (ΦΕΚ Β’ 2942 και Β’ 3635) ΚΥΑ περί καθορισμού διαδικασίας στοχοθεσίας και υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων.

Επιπλέον, όπως ορίζεται στο αρ.1της εν λόγω ΚΥΑ, το ΟΠΔ των ΟΤΑ περιλαμβάνει και τους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίαςτων Νομικών ΠροσώπωνΔημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου που αυτά έχουν συστήσει, ο στατιστικός ανταποκριτής κάθε Δήμου ή Περιφέρειας είναι υπεύθυνος εφαρμογής της ως άνω διαδικασίας και για τους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας των Νομικών Προσώπων που περιλαμβάνονται στο ΟΠΔ του Φορέα.

Οι στατιστικοί ανταποκριτές των λοιπών Φορέων (Σύνδεσμοι, πολυμετοχικές Επιχειρήσεις, Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης) φέρουν αντίστοιχα την ευθύνη υποβολής των ΟΠΔ των δικών τους Φορέων στην εφαρμογή.

Οδηγίες για την χρήση της εφαρμογής http://komvos.ypes.gr/stats περιλαμβάνονται στον Οδηγό χρήσης Εφαρμογής Εισαγωγής & Αναζήτησης Στοιχείων (stats) που είναι αναρτημένος στο σύνδεσμο: https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/oikonomika-stoicheiaota/kombos-dialitoyrgikotitas.