Ο κορoνοϊός φέρνει Δημοτικά Συμβούλια μέσω τηλεδιασκέψεων

« Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας μόλις τελείωσε τη συνεδρίασή της και εισηγήθηκε σήμερα τα κατωτέρω μέτρα: (…) 3. Αυστηρή τήρηση των μέτρων υγιεινής σε οποιαδήποτε συνάθροιση περιλαμβάνει συμμετοχή άνω των 50 ατόμων, στις οποίες συναντήσεις και συναθροίσεις εισηγήθηκε να εξετάζεται το ενδεχόμενο τηλεδιάσκεψης. Ως παράδειγμα, αναφέρω ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ. »

Αυτά δήλωσε ο Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, Καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, κατά την επίσημη ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών, χθες 9 Μαρτίου 2020.

Τι ισχύει, όμως, για τις τηλεδιασκέψεις στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ ;

– Όσον αφορά τις Περιφέρειες, στην παρ.1 του αρ.167 «Σύγκληση Περιφερειακού Συμβουλίου» του Καλλικράτη (ν.3852/2010), ως ισχύει, προβλέπεται ότι:

« Στις νησιωτικές Περιφέρειες το Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το ίδιο ισχύει και για τις λοιπές Περιφέρειες σε κατεπείγουσες μόνο περιπτώσεις. » 

– Για τους Δήμους, με την παρ.8 του αρ.114 του ν.4623/2019, που ψηφίστηκε τον Αύγουστο, έχει προστεθεί στην παρ.1 του αρ.67 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του ν.3852/2010 η εξής ρύθμιση:

« Σε έκτακτες περιπτώσεις, στους νησιωτικούς Δήμους το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. » 

Υπενθυμίζεται, πέραν του ζητήματος της τηλεδιάσκεψης, ότι πλέον για τα Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής « δια περιφοράς  », όπως θέσπισε η νυν Κυβέρνηση με την παρ.1 και την παρ.2 του αρ.184 του ν.4635/2019. 

Προϋποθέσεις εφαρμογής της «περιφοράς» είναι να ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής.

Ο νόμος, επίσης, δίνει τη δυνατότητα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου « κεκλεισμένων των θυρών ». 

Η παρ.1 του αρ.67 του ν.3852/2010, ως ισχύει, αναφέρει πως η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δημόσια, εκτός αν ληφθεί απόφαση με πλειοψηφία των 3/5 του συνολικού αριθμού των μελών του, η οποία αιτιολογείται ειδικά και απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, ότι η συνεδρίαση πρέπει να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.    

Αντίστοιχη ρύθμιση υπάρχει και για τις Περιφέρειες, στην παρ.1 του αρ.167 του ν.3852/2010 ως ισχύει.

Δεδομένων πάντως των έκτακτων και επειγουσών συνθηκών, εάν ενδεχομένως κριθεί ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν καλύπτει πλήρως τη συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων από όλα τα συλλογικά όργανα των Κοινοτήτων, των Δήμων και των Περιφερειών υπό ασφαλείς συνθήκες για την υγεία των Αιρετών (αλλά και των Υπαλλήλων και των Συνεργατών που χρειάζεται να παρίστανται), είναι δυνατή η συμπλήρωση των σχετικών διατάξεων του Καλλικράτη, ακόμα και με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς θα πληρούνταν οι συνταγματικές προϋποθέσεις έκδοσής της.