Ν/Σ ΔΕΗ: Ο δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού υπεύθυνος για τις οφειλές νομικών προσώπων

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται από χθες Πέμπτη 7 Νοεμβρίου και μέχρι την Κυριακή 11 Νοεμβρίου το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας «απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

Το 14ο άρθρο του Ν/Σ αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού και ειδικότερα τις οφειλές των Νομικών Προσώπων της για ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο.

Σύμφωνα με τη νομοθετική πρωτοβουλία, οι Δήμοι ευθύνονταιαλληλεγγύως και εις ολόκληρον για οιαδήποτε οφειλή δημιουργηθεί από τη δημοσίευση του νόμου από λογαριασμούς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου οποιασδήποτε Επιχείρησης Ο.Τ.Α. που έχουν ιδρύσει κατά τα άρθρα 252 επ. Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων, ή/και οποιουδήποτε άλλου Νομικού Προσώπου το οποίο ιδρύουν ή στο οποίο συμμετέχουν, συμπεριλαμβανομένων Συνεταιρισμών, των Δήμων υποχρεουμένων προς τούτο να προσχωρήσουν ως εγγυητές στη σχετική σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Κυβέρνηση αιτιολογεί την ανωτέρω διάταξη του Νομοσχεδίου, υπογραμμίζοντας πως είναι γνωστό ότι μεταξύ των οφειλετών της ΔΕΗ είναι και οι Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α που έχουν ιδρυθεί από τους Δήμους κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 252 επ. του ν.3463/2006, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το συνολικώς οφειλόμενο ποσό προς την Εταιρεία και να επηρεάζεται σημαντικά η οικονομική της κατάσταση.

« Για το λόγο αυτό και προς αποφυγή περαιτέρω διόγκωσης των οφειλών των ως άνω Επιχειρήσεων ΟΤΑ προς τη ΔΕΗ», συνεχίζει η Αιτιολογική Έκθεση«κρίνεται σκόπιμο να ευθύνονται εφεξής και οι Δήμοι από κοινού με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις για τις οφειλές αυτές. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση του αρ.14 προβλέπεται ο εκάστοτε Δήμος να προσχωρεί ως εγγυητής στη σχετική σύμβαση προμήθειας που συνάπτεται με την αντίστοιχη Δημοτική Επιχείρηση.»