Νομική Υποστήριξη των Αιρετών: Ποιους όρους και διαδικασία επεκτείνει το Νομοσχέδιο

Με το υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, επεκτείνεται «για λόγους ίσης αντιμετώπισης» και στους Αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η παρεχόμενη νομική υποστήριξη στο προσωπικό του Δημοσίου, υπό τους ίδιους όρους και διαδικασία.

Συγκεκριμένα, το αρ.40 προσθέτει νέα παράγραφο στο αρ.52 «Νομική υποστήριξη Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα» του ν.4674/2020, η οποία ορίζει ότι:  «4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στους Αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Ας δούμε λοιπόν, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο του αρ.52, που τώρα θα εφαρμόζεται και στους Αιρετούς:

Τα Υπουργεία, οι Ανεξάρτητες Αρχές, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους, οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και τα ΝΠΔΔ υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν στους Φορείς τους, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος τους για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.

Η νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας.

Η νομική υποστήριξη αφορά:

– είτε στη νομική εκπροσώπηση των Υπαλλήλων από πληρεξούσιο δικηγόρο που συμβάλλεται για τον ανωτέρω σκοπό με τους προαναφερόμενους Φορείς, ανά υπόθεση,

– είτε στην κάλυψη των εξόδων εκπροσώπησης των Υπαλλήλων διά ή μετά πληρεξούσιου δικηγόρου της επιλογής του Υπαλλήλου.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις τα έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου Φορέα. Η καταβολή των δαπανών γίνεται εφόσον, για τις ποινικές υποθέσεις, εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία οι Υπάλληλοι κηρύσσονται αθώοι ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με το οποίο παύεται οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο και εφόσον προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά. Το αιτούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013).

Η νομική υποστήριξη συντελείται μετά από Αίτηση του Υπαλλήλου στην αρμόδια Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, θετική εισήγηση της τελευταίας και απόφαση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο.

Οι διατάξεις του άρθρου εφαρμόζονται μετά την πρόβλεψη της σχετικής δαπάνης στους προϋπολογισμούς των οικείων Φορέων.