Νέος ελαστικοφόρος εκσκαφέας στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού (Διαγωνισμός)

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ενός (1) καινούργιου ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή [CPV: 43200000-5] για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, εκτιμώμενης αξίας 104.838,71 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Α/Α συστήματος: 64139
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/11/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00.

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ.29754/21-06-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΒΕΕ465ΧΘ7-Σ23), κωδικό ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) και ο Δήμος.
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα,  ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 270 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των 2.096,77 ευρώ. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. Σε αντικατάσταση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, απαιτείται η κατάθεση εγγύησης καλής λειτουργίας ποσοστού 2% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

Έγγραφα Διαγωνισμού :

 1. Διακήρυξη
 2. Μελέτη
 3. Περίληψη Διακήρυξης
 4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
 5. Κατευθυντήρια Οδηγία 15
 6. Κατευθυντήρια Οδηγία 23
 7. Φύλλο Συμμόρφωσης
 8. Έντυπο Εκπαίδευσης
 9. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγγ.Οικ. Φορέων
 10. ΤΕΥΔ
 11. ΤΕΥΔ

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες [τηλ. 213-2014.726]