Νέα διάταξη: Υπεύθυνος ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού για την κατασκευή και τη συντήρηση των στάσεων αναμονής επιβατών.

Στην παρ.5 του αρ.229 του πολυνομοσχεδίου που πριν λίγες ημέρες ψήφισε η Βουλή, περιλαμβάνεται η προσθήκη μιας επιπλέον αρμοδιότητας στο αρ.75 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων, εκεί δηλαδή όπου ορίζονται οι αρμοδιότητες των Δήμων.

Συγκεκριμένα, στην περ.17 της Ενότητας (γ) περί « ποιότητας ζωής και εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων και των οικισμών » της παρ.Ι του αρ.75 του Κώδικα, προβλεπόταν πως οι Δήμοι είναι αρμόδιοι για

– τον καθορισμό των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών, καθώς και

– τον καθορισμό των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών.

Στο σημείο αυτό, η Κυβέρνηση πρόσθεσε και την κατασκευή και τη συντήρηση των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών.

Κατά τον τρόπο αυτό, όπως εξηγεί η Αιτιολογική Έκθεση, « οι ΟΤΑ είτε κατά μόνας, είτε από κοινού με τους εκτελούντες το συγκοινωνιακό έργο φορείς δύνανται να προβαίνουν στην κατασκευή και συντήρηση των στάσεων, στο σύνολο της εδαφικής τους αρμοδιότητας ».

Σύμφωνα δε με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προκαλείται « δαπάνη των προϋπολογισμών των Δήμων » από την κατασκευή και συντήρηση των εν λόγω στάσεων και στεγάστρων, « το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά ».

Συναφώς υπενθυμίζουμε ότι, ήδη από την 23η Ιανουαρίου 2019, έχει εκδοθεί η Πρόσκληση Vτου Φιλόδημου ΙΙ, προϋπολογισμού 15.990.000,00 ευρώ,με δυνητικούς δικαιούχους τους Δήμους της Χώρας και αντικείμενο την « προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων ».

Την 18η Σεπτεμβρίου δόθηκε παράταση στην υποβολή αιτημάτων έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.