Μία ακόμη ενδιαφέρουσα εκδήλωση από τον ΟΚΑΠΑ με τίτλο “Παππούς, Γιαγιά & Τα εγγόνια”

Στο πλαίσιο των διαδικτυακών ομιλιών – webinars που έχει εγκαινιάσει ο Ο.Κ.Α.Π.Α. Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, σας προσκαλούμε σε μια ενδιαφέρουσα διαδικτυακή συνάντηση, με την κα Νόρμα Σαϊας, με θέμα: «Παππούς & Γιαγιά….μια σχέση ζωής»• Ποία είναι τα οφέλη της σχέσης με τον παππού και τη γιαγιά

;• Πώς θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της σχέσης των γονιών, των παππούδων/ γιαγιάδων και των παιδιών;

• Πώς θα μπορούσαμε να ενδυναμώσουμε την σχέση παππούδων/ γιαγιάδων και εγγονιών την εποχή του κορονοϊού;   

Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 & ώρα 18.00

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ΝΟΡΜΑ ΣΑΪΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΒΑ IN PSYCHOLOGY, MSC IN APPLIED PSYCHOLOGY) & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΟΘΥΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Σύνδεσμος: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWE5MWFlZjctMTA1Ni00MTMwLTlhZWUtOWI2YjNkYzBmZTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227d70605c-e6f1-4a89-b725-25b8e5b302b4%22%2c%22Oid%22%3a%2236b5bb30-29cb-40c6-9322-57aab9aa998b%22%