Κορωνοιός: Λειτουργία Δημοτικών Υπηρεσιών – Υπερωρίες – Παρατάσεις συμβάσεων

Οδηγίες για την εφαρμογή της από 30.3.2020 ΠΝΠ« Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» απέστειλε χθες ο Υπουργός Εσωτερικών στους Δήμους της Χώρας.

Αναλυτικότερα, η αριθμ.55/8.4.2020 Εγκύκλιος παρέχει οδηγίες διαρθρωμένες σε τρεις θεματικές Ενότητες, ως εξής:

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Με την παρ.3 του αρ.36 του ν.3584/2007 ως ισχύει (ΚΚΔΚΥ), ορίζεται ότι με Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης , μετά από πρόταση των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων ή της οικείας Διοίκησης των Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων, μπορεί οποτεδήποτε:

(α) να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας, και

(β) να καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες, κλάδους, ή αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, εφόσον τούτο επιβάλλεται λόγω της φύσεως της λειτουργίας ή εργασίας τους, καθιερουμένης ως μη εργάσιμης ημέρας της Δευτέρας.

Με τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου, παρ.2 της από 30.3.2020 ΠΝΠ, προβλέπεται ότι κατά παρέκκλισητων προαναφερομένων διατάξεων του ΚΚΔΚΥ, είναι δυνατό να :

(α) καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλονται λόγω της ανάγκης αδιάλειπτης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

(β) καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες, κλάδους ή ορισμένο αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο ή από την Τετάρτη έως και την Κυριακή, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον ίδιο ως άνω λόγο, καθιερουμένων ως μη εργάσιμων ημερών της Δευτέρας ή της Τρίτης, αντίστοιχα.

Επισημαίνεται ότι :

-Για την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης δεν απαιτείται προηγούμενη πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά μόνο Απόφαση Δημάρχου.

-Στο πεδίο εφαρμογής της δεν περιλαμβάνονται τα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα, Σύνδεσμοι και Ιδρύματα.

– Οι Αποφάσεις της παρούσας διάταξης δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρχίζουν να ισχύουν από της υπογραφής τους και εφαρμόζονται για όσο διάστημα είναι σε ισχύ μέτρα πρόληψης και αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020.

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Με την παρ.7 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου ορίζεται ότι για το χρονικό διάστημα 23/3/2020-30/6/2020 και ειδικά για το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, με Απόφαση του οικείου Δημάρχου, οι προβλεπόμενες από το αρ.20 του ν.4354/2015 ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και υπερωριακής απασχόλησης κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, μπορεί να προσαυξάνονται έως 30 %, προκειμένου να καλυφθούν επιτακτικές ανάγκες ελέγχων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔOΧ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΔΣΑ

Από τις διατάξεις της παρ.6 του τεσσαρακοστού τρίτου άρθρου προβλέπεται ότι οι συμβάσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης –Αποχέτευσης καθώς και στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), οι οποίες λήγουν έως την 31η Μαΐου 2020, δύνανται να παρατείνονταιέως 4 μήνες από τη λήξη τους.

Κατά τα λοιπά, ο Υπουργός παραπέμπει στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632/2.4.2020 Εγκύκλιό του, για ενημέρωση και εφαρμογή