Επιτροπές Δημοτικών Συμβουλίων: Τι διευκρινίζει το ΥΠΕΣ

Παρουσίαση των βασικών σημείων που διέπουν τη σύσταση και λειτουργία των Επιτροπών των Δημοτικών Συμβουλίων της Χώρας, περιλαμβάνεται σε αναλυτική Εγκύκλιο που δημοσίευσε το Υπουργείο Εσωτερικών την 15η Απριλίου.

Συγκεκριμένα, στην Ενότητα Δ’ αυτής, σημειώνεται ότι στο αρ.70 του ν.3852/2010ως ισχύει, προβλέπεται η δυνατότητα του ΔημοτικούΣυμβουλίου να συγκροτεί, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του ΔημοτικούΣυμβουλίου, Επιτροπές για την επεξεργασία και την εισήγηση ενώπιόν του θεμάτων της αρμοδιότητάς του.

Αποτελούνται από Δημοτικούς Συμβούλουςόλων των Παρατάξεων, υπαλλήλους της αρμόδιας κατά περίπτωση Διεύθυνσης του Δήμου, ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της εκάστοτε Επιτροπής, καθώς και από εκπροσώπους κοινωνικών Φορέων της περιοχής.

Στις Επιτροπές αυτές, και “προκειμένουνα απηχείται η λαϊκή βούληση” (όπως υποστηρίζει το Υπουργείο), για τον ορισμό των μελών εφαρμόζεται ο τρόπος υπολογισμού που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ.3του αρ.45 του ν.4647/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.1 του αρ.6 του ν.4623/2019 .

Ως εκ τούτου, για τηνόμιμη συγκρότηση των εν λόγω Επιτροπών τα 3/5 του συνόλου των μελών τους ορίζονται από τον Δήμαρχο.

Τα υπόλοιπα μέλη, αφού αφαιρεθούν τυχόν μέλη που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από Φορείς, ορίζονται από τις λοιπές Παρατάξεις ή ΑνεξάρτητουςΣυμβούλους με μεταξύ τους ψηφοφορία.

Στις ΕπιτροπέςπροεδρεύειΔημοτικός Σύμβουλος, που προτείνεται δεσμευτικά από τον Δήμαρχο και ορίζεται με την Απόφαση της συγκρότησης.

Επισημαίνεται δε ότι οι Αποφάσεις συγκρότησης των εν λόγω Επιτροπών, θα πρέπει να μνημονεύουν, πέραν του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών τους, τις αρμοδιότητες τους καθώς και το έργο για το οποίο συγκροτούνται.

Οι Επιτροπές μελετούν και εισηγούνται θέματα τα οποία έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη και τα οποία ειδικότερα παραπέμπει σε αυτές:

(α) το Δημοτικό Συμβούλιο με Απόφασή του, ύστερα από πρόταση του Δημάρχου ή του 1/5 των μελών του ΔημοτικούΣυμβουλίου,

(β) η Οικονομική Επιτροπή ή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατόπιν σχετικής Απόφασης που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του ΔημοτικούΣυμβουλίου.

O Πρόεδρος του ΔημοτικούΣυμβουλίου, δύναται να παραπέμπει στην Επιτροπή οποιοδήποτε άλλο θέμα και πριν αυτό εγγραφεί προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη.

Οι Επιτροπές βρίσκονται σε απαρτίακαι συνεδριάζουν νόμιμα, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

Λαμβάνουν από τις Υπηρεσίες του Δήμου τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ζητούν για τη διευκόλυνση του έργου τους, δια του Προέδρου του ΔημοτικούΣυμβουλίου, κατόπιν συνεργασίας με τον Πρόεδρο της κάθε Επιτροπής.

Το Υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει “προς αποφυγή παρερμηνειών” ότι στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω αναφερόμενου τρόπου υπολογισμού των προς ορισμόΑιρετών ως μέλη συλλογικών οργάνων, δεν περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις των Επιτροπών, των Συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται στους Δήμους με Aπόφαση Δημάρχου και οι οποίες προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις νόμων, π.χ. Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου, κ.ά.).

Επιπλέον, στην ίδια Εγκύκλιο περιλαμβάνεται παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου για

– τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας,

– τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης,

– το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων,

καθώς και επισημάνσεις για

– τη συγκρότηση των προαναφερόμενων συλλογικών οργάνων,

– τους Αιρετούς εκπροσώπους ΟΤΑ για τη σύγκληση συλλογικών οργάνων άλλων Φορέων.