Επιπλέον 57 αλλαγές στο Ν/Σ για Αιρετούς και Υπαλλήλους

Σε συνέχεια των 16 τροποποιήσεων που κατατέθηκαν με τη διαδικασία των “νομοτεχνικών βελτιώσεων” στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών την 24η Φεβρουαρίου, χθες στην Ολομέλεια, πριν την ψήφισή του, κατατέθηκαν επιπλέον 57 με την ίδια διαδικασία.

Κατωτέρω ενδεικτικώς υπογραμμίζουμε τις σημαντικότερες:

ΑΜΙΣΘΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΙΡΕΤΩΝ

Προστίθεται άμισθος Ειδικός Σύμβουλος και για τους Αντιπεριφερειάρχες.  

Συγκεκριμένα, η διατύπωση της παρ.4 του αρ.12 «Ο αριθμός των άμισθων Ειδικών Συμβούλων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 2 ανά Δήμαρχο και ανά Περιφερειάρχη» τροποποιήθηκε σε «Ο αριθμός των άμισθων Ειδικών Συμβούλων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 2 ανά δήμαρχο και 2 ανά Περιφερειάρχη και 1 για κάθε Αντιπεριφερειάρχη».

ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ 3Κ

Προστέθηκε νέα παράγραφος στο αρ.81, που ορίζει ότι:

« Για τους προσληφθέντες με την υπ’αριθμ. 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε με βάση τους Προσωρινούς Πίνακες του ΑΣΕΠ σε οποιονδήποτε ΟΤΑ, σε θέση της ίδιας κατηγορίας και ειδικότητας ή παρεμφερούς, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας στον ΟΤΑ διορισμού και προσμετράται για τη συμπλήρωση της 2ετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας. »

ΞΑΝΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Η παρ.8 του αρ.12 του Ν/Σ για τη διεξαγωγή εκλογών σε Τοπικές Κοινότητες όπου δεν ανακηρύχθηκαν Υποψήφιοι, θα εφαρμοστεί επίσης και:

« σε όσες περιπτώσεις κενώθηκε η θέση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας και δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση λόγω έλλειψης άλλου Υποψηφίου ».

ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ

Αλλάζει το πληθυσμιακό όριο από 10.000 κατοίκους σε 20.000 κατοίκους στην παρ.3 του αρ.10. 

Δηλαδή για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών τους, οι Δήμοι με πληθυσμό κάτω των 20.000κατοίκων μπορούν, όταν τα έσοδα των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αντίστοιχες δαπάνες, να τις καλύπτουν από κάθε είδους τακτικά και έκτακτα έσοδά τους, που δεν προορίζονται για ειδικό σκοπό.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Αλλάζει το αρ.18 και το Πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής «Πρόληψη στο Σπίτι» θεσπίζεται « για την υποστήριξη των κατοίκων δυσπρόσιτων περιοχών ορεινών Δήμων και νησιωτικών Δήμων κάτω των 20.000 κατοίκων» (πριν αναφερόταν «Για την υποστήριξη των κατοίκων ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών»)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Ε.Υ.Σ.), το οποίο είναι αρμόδιο για την επιλογή Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Δήμων και Συνδέσμων (παρ.1 αρ.48) προστέθηκαν

– ένας εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ και

– ένας εκπρόσωπος της ΠΟΕ-ΟΤΑ.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

– Διαγράφεται η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τ.Α. « των επιμελητηρίων που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων »

– Προστίθεται η γνώμη της ΚΕΔΕ και η γνώμη της ΕΝΠΕ, πριν εκδοθεί Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που θα ρυθμίζει θέματα λειτουργίας και οργάνωσης των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τ.Α.

ΔΙΆΦΟΡΑ

– Το άρθρο 2 «Τεχνική Βοήθεια» του Ν/Σ διαγράφεται

– Το άρθρο 24 «Ρύθμιση θεμάτων δασικών συνεταιρισμών» διαγράφεται

– Στο αρ.5 «Υποστήριξη Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ», διαγράφηκε η ημερομηνία «από 1.7.2020» και στις δύο παραγράφους.

– Στο αρ.6 « Άσκηση αρμοδιοτήτων από τους δήμους – Λήξη διοικητικής υποστήριξης» προστέθηκε ολόκληρη νέα παράγραφος, σύμφωνα με την οποία:

« Από 1.7.2020 καταργούνται οι διατάξεις της παρ.4 του αρ.205 του ν.3852/2010»

(η καταργούμενη παράγραφος του Καλλικράτη ορίζει «4. Ειδικά η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι αρμόδια για την εκτέλεση έργων και μελετών για τους δήμους της περιφέρειας με πληθυσμό μέχρι 4.000 κατοίκους, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα στον περιφερειάρχη, από τον οικείο δήμο, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.»)

– Προστέθηκε νέα διάταξη στο νόμο της Κινητικότητας, που προβλέπει:

«Ειδικά για τις Υπηρεσίες που εδρεύουν εν όλω ή εν μέρει σε νησιωτικές περιοχές, ο υπολογισμός του προβλεπόμενου ποσοστού υπολογίζεται βάσει της οικείας Απόφασης κατανομής θέσεων και της τοποθέτησης των υπαλλήλων στην έδρα της Υπηρεσίας, στην οποία έχει τοποθετηθεί ο Υπάλληλος, ο οποίος μετέχει στην Κινητικότητα, για την κατηγορία και κλάδο του οποίου πραγματοποιείται ο υπολογισμός.»