Ενημέρωση ΥΠΕΣ για την παράταση συμμόρφωσης των Παιδικών

Ενημέρωση για τις διατάξεις του αρ.375 του ν.4700/2020 απέστειλε o Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών στους Δήμους της Χώρας, δια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 

Υπενθυμίζεται ότι για την ψήφιση του εν λόγω άρθρου ενημερωθήκατε άμεσα από τον AIRETO ήδη στις 30Ιουνίου (“Με αλλαγή πριν την ψήφιση η παράταση συμμόρφωσης των παιδικών σταθμών“  ).

Αναλυτικότερα, η Εγκύκλιος (αριθμ. 42626/8.7.20) επισημαίνει ότι δημοσιεύτηκε ο ν.4700/2020 (A΄ 127), στο αρ.375 του οποίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης συγκεκριμένων δικαιολογητικών της παρ.1 του αρ.6 του π.δ. 99/2017 για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ήδη λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς και ρυθμίσεις αναφορικά με την παράταση της προθεσμίας λήξης του δεύτερου σταδίου προσαρμογής των ήδη λειτουργούντων σταθμών στις διατάξεις του π.δ.99/2017.  

Με τις διατάξεις της παρ.1 του ως άνω άρθρου παρατείνονται οι προθεσμίες:

Έως 31.10.2020:

για την προσκόμιση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας της παρ.1 του αρ.6 του π.δ. 99/2017

Έως 31.8.2021:

– για την προσκόμιση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας της παρ.1 του αρ.6 του π.δ. 99/2017 για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών που προσδιορίζονται στην παρ.1 του αρ.13 του ν.4623/2019

– για την προσκόμιση των δικαιολογητικών της περ.β΄ της παρ.1 του αρ.6 του π.δ. 99/2017 καθώς και της απόφασης παραχώρησης των χώρων ή του παραχωρητηρίου της περ.γ΄ της ως άνω παραγράφου

– των παρ.2 και 3 του αρ.6 του π.δ. 99/2017 ως προς τη συμμόρφωση των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του αρ.4 του π.δ. 99/2017.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επί των ανωτέρω αναφορών στο π.δ. του 2017, μπορείτε να δείτε το πλήρες έγγραφο, όπως αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ.