Εγκύκλιος για τις μη νόμιμες υποχρεώσεις των OTA – Άμεσες ενέργειες έως 31/10

Οδηγίες για την αποτύπωση των δαπανών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις νομιμότητας και κανονικότητας για την πληρωμή τους», εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπ. Εσωτερικών.

Από όσα αναφέρονται, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι «από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει πως σημαντικό μέρος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεωντου υποτομέα των ΟΤΑ αποτελούν παραστατικά (τιμολόγια ή ισοδύναμα έγγραφα) μη νόμιμων ή/και μη κανονικών δαπανών για τα οποία δεν έχει εφαρμοστεί» η αναφερόμενη στην Εγκύκλιο διαδικασία.

Οι Οικονομικές Υπηρεσίες των Δήμων, των Περιφερειών και των λοιπών Νομικών Προσώπων του υποτομέα ΟΤΑ, πρέπει το αργότερο μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020:

– να προβούν σε πλήρη έλεγχο των παραστατικών των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους,

– να ενημερώσουν εγγράφως τον οικείο διατάκτη (εάν δεν το έχουν ήδη πράξει) για τα παραστατικά τα οποία αμφισβητούνται ως προς τη νομιμότητα ή την κανονικότητα τους και

– ανάλογα με τις εντολές του τελευταίου, να προχωρήσουν σε εκτέλεση ή απόρριψη των σχετικών δαπανών από το Μητρώο Δεσμεύσεων.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το αρ.91 του ν.4270/2014, ως νόμιμη προσδιορίζεται η δαπάνη που α) προβλέπεται από διάταξη τυπικού νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης ή εξυπηρετεί την αποστολή του οικείου φορέα και β) υπάρχει εγγεγραμμένη στον π/υ σχετική πίστωση. Επίσης, κανονική είναι η δαπάνη, που έχει νόμιμα αναληφθεί, επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά και η σχετική απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή.  Η Οικονομική Υπηρεσία οφείλει να ολοκληρώνει τον έλεγχο του φακέλου δικαιολογητικών μίας δαπάνης και την πληρωμή ή την απόρριψή της εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο αρ.69Ζ του ν.4270/2014 ως ισχύει.

Όταν από τον έλεγχο ανακύπτουν αντιρρήσεις επί της νομιμότητας ή της κανονικότητας της δαπάνης, σύμφωνα με το αρ.26 του ιδίου νόμου, η Οικονομική Υπηρεσία μέσω του προϊσταμένου της οφείλει να ενημερώνει εγγράφως το διατάκτη και, εν προκειμένω, το Δήμαρχο, ή τον Περιφερειάρχη, ή τον Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου. Εντός ημερών, ο διατάκτης υποχρεούται επίσης εγγράφως:

– είτε να δώσει εντολή πληρωμής της δαπάνης, οπότε η Οικονομική Υπηρεσία επαναλαμβάνει εγγράφως τις αντιρρήσεις της και ενημερώνει ταυτόχρονα το ΓΛΚ και το Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να πληρώσει άμεσα τη δαπάνη,

– είτε να αποδεχτεί τις αντιρρήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας περί μη νομιμότητας ή μη κανονικότητας της δαπάνης, με αποτέλεσμα αυτή να μην πληρωθεί.