ΕΕΤΑΑ: Παράταση Αιτήσεων στο 2ο παράλληλο Πρόγραμμα Παιδικών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΤΑΑ με το υπ΄αριθμ. 604/18.9.2020 Πρακτικό, αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα  “οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας, περιόδου 2020-2021, κατόπιν της αριθμ. Δ11/οικ.37287/1642/18.9.2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα, με την Εγκύκλιο ορίζεται ότι: «Αναφορικά με τις προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ   Δ1132940/1376/14.8.2020 (Φ.Ε.Κ. Β’ 3538) και ιδίως των άρθρων 2γ, 42β και 8 5α , που καθορίζουν τους όρους συμμετοχής των ωφελούμενων στο Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας, σημειώνεται ότι κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, επιλέξιμοι είναι και ωφελούμενοι που εμπίπτουν στα εισοδηματικά κριτήρια του αρ.5 της προαναφερόμενης ΚΥΑ και δεν έχουν αιτηθεί ή και δεν έχουν τύχει οικονομικής ενίσχυσης από το πρόγραμμα της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».

Ως εκ τούτου:

1) Δύνανται να υποβάλλουν Αίτηση και να επωφεληθούν του Προγράμματος, εργαζόμενοι/ες που είναι μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες, οι οποίοι/ες είχαν δικαίωμα υποβολής στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», περίδου 2020 – 2021, με την προϋπόθεση ότι δεν έλαβαν voucher, και των οποίων το οικογενειακό εισόδημα είναι μικρότερο του ορίου που θέτει το Πρόγραμμα και η Πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ.

2) Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, έχει ως ακολούθως:

Περίοδος ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής08 – 25/9/2020 Ώρα 12:00
Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων25/9/2020
Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων26 – 28/9/2020
Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων30/9/2020