EETAA:Βγήκαν τα αποτελέσματα για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς-Πως θα τα δείτε

ÍÇÐÉÁÃÙÃÅÉÏ ÊÁÉ ÄÇÌÏÔÉÊÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÄÉÁÈÅÔÅÉ Ï ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÇ ÓÙÔÇÑÏÓ ÂÑÉËÇÓÓÓÉÙÍ ÊÁÉ ÅÔÓÉ ÁÍÁÊÏÕÖÉÆÅÉ ÐÏËËÅò ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÅÓ ÁÐÏ ÅÎÏÄÁ--ÓÅ ÁÕÔÏ ÔÏ ÄÇÌÏÔÉÊÏ Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÔÅËÅÓÅ ÓÇÌÅÑÁ ÔÏÍ ÁÃÉÁÓÌÏ ÔÇÓ ÍÅÁÓ Ó×ÏËÉÊÇÓ× ×ÑÏÍÉÁÓ ÓÔÇÍ ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÄÅ ÅÐÉÓÊÅÖÈÇÊÅ ÔÏ ÊÔÇÑÉÏ ÏÐÏÕ ÓÔÅÃÁÆÅÔÅ ÔÏ ÍÇÐÉÁÃÙÃÅÉÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Αναρτήθηκαν το απόγευμα της Τριτης στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ τα αποτελέσματα  για τους παιδικούς σταθμούς 2019 – 2020, με επιδότηση μέσω voucher που παρέχει το πρόγραμμα «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματική Ζωής».

Οι αιτούντες του προγράμματος «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματική Ζωής» για τη δωρεάν φιλοξενία στους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ μπορούν να δουν αν λαμβάνουν το voucher που ισοδυναμεί την δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους στις συμμετέχουσες δομές στο eetaa.gr.

Η είσοδος στην εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ θα απαιτεί τον ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου και τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης ενώ η είσοδος στο σύστημα των οριστικών αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει και με τους κωδικούς TAXISnet.

Παράλληλα από την εφαρμογή θα λαμβάνονται οι κωδικοί του παιδιού.Στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης αναγράφονται κωδικοποιημένα τα στοιχεία της ωφελούμενηW, τα στοιχεία του παιδιού/ών καθώς και ο κωδικοποιημένος αριθμός του Voucher.