Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού:Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας [CPV: 35113400-3], για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, εκτιμώμενης αξίας 59.735,60 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (=14.336,54 ευρώ), δηλ. 74.072,14 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ανέρχεται στο ποσό των 1.194,71 € (χιλίων εκατό ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτού).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, στις 08/09/2020 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:30 π.μ. έως ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 3ο όροφο.

Οι προσφέροντες υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν δείγματα όλων των προς προμήθεια ειδών το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές οι οποίοι αδυνατούν να παραστούν κατά την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, μπορεί να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 2ο όροφο), με οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 μέσα, επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή τις 07/09/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, ειδάλλως είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται, χωρίς να αποσφραγιστεί. Επίσης, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν προσφορές που ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Δήμο έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες [Αρμόδια υπάλληλος: κ. Άννα Ορτεντζάτου, τηλ.213-2014.726, fax:210-6722934, e-mail: a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr].

Έγγραφα Διαγωνισμού :

  1. Διακήρυξη
  2. Περίληψη
  3. Τεχνική Περιγραφή
  4. Έντυπο
  5. Έντυπο
  6. ΤΕΥΔ
  7. ΤΕΥΔ (επεξεργάσιμη μορφή)