Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού: Διαγωνισμός για δενδροκομικές εργασίες

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή της υπηρεσίας: «Δενδροκομικές εργασίες» (CPV: 77211500-7), εκτιμώμενης αξίας 700.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Χρονική διάρκεια σύμβασης: 36 μήνες .

Η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 86101.

Έγγραφα Διαγωνισμού

  1. Διακήρυξη
  2. Προκήρυξη
  3. Μελέτη
  4. Κατευθυντήρια Οδηγία
  5. Έντυπο ανάλυσης οικονομικής προσφοράς
  6. Έντυπο οικονομικής προσφοράς
  7. Έντυπο – πίνακας παρόμοιων εκτελεσμένων εργασιών