Δήμοι: ΠΝΠ όρισε πως θα προμηθευτούν μάσκες για τα Σχολεία

Το άρθρο τέταρτο Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Σάββατο (Φ.Ε.Κ. Α’ 161/22.8.2020), αφορά την “προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας μαθητών και εκπαιδευτικών από την πανδημία του κορωνοϊού”.

Ι] Σύμφωνα με την παρ.1, για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού, οι Δήμοι ή η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των Δήμων μπορούν να προμηθεύονται μάσκες και λοιπά είδη ατομικής προστασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ.γ’ της παρ.2 του αρ.32 του ν.4412/2016. 

(Υπενθυμίζουμε ότι στην περ.γ’ της παρ.2 του αρ.32 του ν.4412/2016 προβλέπεται πως “η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται (…) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητοεάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε  γεγονότα απρόβλεπτα για την Αναθέτουσα Αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που  προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.   Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι Αναθέτουσες Αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας  ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.)

Επιπλέον, η παρ.1 του νέου άρθρου θεσπίζει ότι η περ.β’ της παρ.3 του αρ.10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ ως κυρώθηκε με το αρ.2 του ν.4682/2020, εφαρμόζεται αναλόγως.

(Εκεί αναφέρεται ανάθεση δημοσίων συμβάσεων με Απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια Απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του.) 

ΙΙ] Η παρ.2 του νέου άρθρου ορίζει πως για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, οι Δήμοι ή η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας μπορούν να επιχορηγούνται “από το Ειδικό Πρόγραμμα του αρ.71 του ν.4509/2017”.  

Ως γνωστόν, το “Ειδικό Πρόγραμμα του αρ.71 του ν.4509/2017” είναι ο “Φιλόδημος ΙΙ”.

ΙΙΙ] Τέλος, βάσει της παρ.3, οι διατάξεις του νέου άρθρου ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.  Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών, η ισχύς του δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τη λήξη του σχολικού έτους 2020-2021.