Δήμοι:Να βάλουν περισσότερους Υπαλλήλους στον έλεγχο των μέτρων, ζητά ο ΥΠΕΣ

Την ενίσχυση των κλιμακίων ελέγχου τήρησης των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού, ζήτησε ο Υπουργός Εσωτερικών με εξ.επείγουσα Εγκύκλιο που απέστειλε στους Δήμους των Περιφερειών.

Σύμφωνα με τον Π.Θεοδωρικάκο, λόγω της συνεχιζόμενης και αυξανόμενης ανάγκης για ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση στην εξάπλωση της πανδημίας, κρίνεται απαραίτητο να ενισχυθούν τα μικτά κλιμάκια ελέγχου για την τήρηση των μέτρων αποφυγής της εξάπλωσης του κορωνοϊού με την αυτοπρόσωπη παρουσία προσωπικού των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, από το ήδη διαθέσιμο σύμφωνα με το πλάνο κάθε Υπηρεσίας, που παρέχει τις υπηρεσίες του είτε αυτοπροσώπως είτε εξ’ αποστάσεως, ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕΤΕ ή ∆Ε), κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού και κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου του ΟΤΑ, με εξαίρεση τους Υπαλλήλους που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, που τελούν σε άδεια ειδικού σκοπού ή ειδική άδεια απουσίας ή μακροχρόνια άδεια (αναρρωτική, άδεια ανατροφής, κυοφορία, κ.ά).

Παράλληλα, σύμφωνα με το αρ.50 του ν.4753/2020  , σε Δήμους που δεν υφίσταται Δημοτική Αστυνομία ή σε Δήμους που λειτουργεί Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας και το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί κατά την κρίση του Δημάρχου, δύναται με Απόφασή του, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και πάντως όχι πέραν της 28ης.2.2021, να ορίζονται Διοικητικοί Υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε, οι οποίοι θα ασκούν αποκλειστικά τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας, ως αρμόδιας Αρχής ελέγχου και επιβολής κυρώσεων των μέτρων για την αποτροπή της πανδημίας.

Σε κάθε περίπτωση, παρέχεται η δυνατότητα με το αρ.52 του ν.4753/2020 έκδοσης των Αποφάσεων του αρμοδίου οργάνου για την καθιέρωση εξαιρέσεων από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά Υπηρεσία, κλάδο και αριθμό Υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλονται λόγω της ανάγκης αδιάλειπτης λειτουργίας των Υπηρεσιών για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού, καθώς και για την καθιέρωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας για ορισμένες Υπηρεσίες, κλάδους ή ορισμένο αριθμό Υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο ή από την Τετάρτη έως και την Κυριακή, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον ίδιο ως άνω λόγο, καθιερουμένων ως μη εργάσιμων ημερών της Δευτέρας ή της Τρίτης, αντίστοιχα.

Τέλος, ο Υπουργός υπενθυμίζει τη δυνατότητα ενίσχυσης των ανωτέρω κλιμακίων ελέγχου και με προσωπικό κλάδων Διοικητικού, των Υπηρεσιών των οποίων έχει υποχρεωτικά ανασταλεί η λειτουργία, βάσει της δυνατότητας που παρέχεται με την παρ.2 του αρ.10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ ως κυρώθηκε με το αρ.2 του ν.4682/2020.