Διαγωνισμός για τη συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

Προκηρύσσεται ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ», με προϋπολογισμό 600.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένων της δαπάνης εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση, απολογιστικά και του Φ.Π.Α. 24%).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ορίζεται 29-01-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης ορίζεται η 31-01-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.

Αρμόδιοι υπάλληλοι κα Δεληγιώργη Αγγελική τηλ. 213 2014639 και κ. Αργυρόπουλος Παναγιώτης τηλ. 213 2014622.

Έγγραφα Διαγωνισμού :

  1. Διακήρυξη
  2. Τεχνική Περιγραφή
  3. Περίληψη Διακήρυξης
  4. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
  5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
  6. Τιμολόγιο Μελέτης
  7. ΣΑΥ
  8. ΦΑΥ
  9. ΤΕΥΔ
  10. ΤΕΥΔ (επεξεργάσιμη μορφή αρχείου)