Διαγωνισμός για τις επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων, με προϋπολογισμό 500.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένων της δαπάνης εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση, και Φ.Π.Α. 24%).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 12-06-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης ορίζεται η 16-06-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2 περ. (α) του Ν. 4412/2016.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο (με δύο υποφακέλους) του συστήματος.

Έγγραφα Διαγωνισμού :

  1. Διακήρυξη
  2. Περίληψη
  3. Τεχνική Περιγραφή
  4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
  5. ΦΑΥ
  6. Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
  7. ΤΕΥΔ
  8. ΤΕΥΔ (Επεξεργάσιμη μορφή)