Αναδρομική κάλυψη δαπανών αγοράς σχολικών μασκών – Ποιες περιπτώσεις αφορά

Με την παρ.3 του αρ.51« Ρύθμιση θεμάτων της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ » του Νομοσχεδίου-“σκούπα” του Υπουργείου Εσωτερικών, αντικαθίσταται το θεσμικό πλαίσιο αγοράς από την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση μασκών και λοιπών ειδών ατομικής προστασίας για τα σχολεία.  Συγκεκριμένα τροποποιείται η παρ.1 του αρ.4ου της από 22.8.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το αρ.2 του ν.4722/2020.

Το σημαντικό είναι ότι « αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε », δηλαδή αναδρομικά, για να καλυφθούν δαπάνες που ήδη έγιναν.

Όπως υποστηρίζει η Αιτιολογική Έκθεση, « με την προτεινόμενη τροποποίηση επιτυγχάνεται η κάλυψη των δαπανών Δήμων που προμηθεύτηκαν τα εν λόγω είδη όχι μόνο για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους, αλλά και για όμορους Δήμους που δεν ήταν σε θέση να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες σύναψης της δημόσιας σύμβασης αυτοδύναμα, στο σύντομο χρονικό διάστημα που ετέθη ».

Η σχετική διάταξη διαμορφώνεται αναδρομικά ως εξής:

« 1. Για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι ή η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των Δήμων μπορούν να προμηθεύονται μάσκες και λοιπά είδη ατομικής προστασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ.(γ) της παρ.2 του αρ.32 του ν.4412/2016. Η περ.(β) της παρ.3 του αρ.10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το αρ.2 του ν.4682/2020, εφαρμόζεται αναλόγως. »