Άδειες κορωνοϊού σε Δήμους: Νέος μήνας με νέα Εγκύκλιο οδηγιών

Εξ.επείγουσα Εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών εκδόθηκε την τελευταία ημέρα του Αυγούστου, για τα μέτρα και τις ρυθμίσεις στη λειτουργία της Δημοσίας Διοίκησης στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Ειδικά όσον αφορά τους Υπαλλήλους που ανήκουν σε ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, αναφέρεται ότι συνεχίζουν να ισχύουν και από 1ης Σεπτεμβρίου οι οδηγίες που δόθηκαν στην προηγούμενη Εγκύκλιο της 17ης Αυγούστου.

Για το ΩΡΑΡΙΟ, ο Υπουργός υπενθυμίζει ότι οι Δημόσιες Υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών. Κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου. Εφόσον οι πολίτες προσέρχονται χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού, κατά την είσοδο των πολιτών στις Δημόσιες Υπηρεσίες, οι αρμόδιοι υπάλληλοι στις Υπηρεσίες υποδοχής θα πρέπει να ενημερώνουν τους πολίτες για την τήρηση των ως άνω μέτρων και ταυτόχρονα να ειδοποιούν εκ των προτέρων τους υπαλλήλους που θα τους εξυπηρετήσουν, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός και ο συγχρωτισμός κατά την εξυπηρέτησή τους. (βλ. σχετικές ρυθμίσεις των αρ.5Α και αρ.22 της αρ.Δ1α/ΓΠοικ.53080/29-8-2020 ΚΥΑ.). Κατά τον καταμερισμό προσέλευσης του προσωπικού του Δημοσίου σε τρεις διακριτές βάρδιες (7 π.μ. 8 π.μ. και 9π.μ.) θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το γεγονός της πλήρους λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζεται ταυτόχρονα και η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Σύμφωνα με την παρ.3 του αρ.19 της ανωτέρω ΚΥΑ, η οποία ισχύει έως τις 15.9.2020 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του αρ.30 της ίδιας ΚΥΑ «3. Η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται στους υπαλλήλους του Δημοσίου που είναι δικαιούχοι αυτής, των οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με την οποία το τέκνο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτή ορίζεται στην υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 1856) ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου ή ήδη νοσεί. Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται Βεβαίωση από την οικεία δομή, από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο δεν προσέρχεται στον βρεφικό, βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό, κατόπιν υποβολής της ως άνω προβλεπόμενης Υπεύθυνης Δήλωσης».

Βάσει των ως άνω διατάξεων σε συνδυασμό με τις νεότερες οδηγίες που έχουν δοθεί με την προαναφερθείσα Εγκύκλιο και με την νέα, “αναφορικά με τις άδειες που χορηγούνται στους υπαλλήλους του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, για τη χορήγηση της ως άνω άδειας ειδικού σκοπού σε γονέα – υπάλληλο του Δημοσίου, πέραν της προβλεπόμενης ως άνω Βεβαίωσης που θα καταθέσει ο ενδιαφερόμενος γονέας, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού θα πρέπει να διερευνήσουν ότι ο γονέας που αιτείται την άδεια ειδικού σκοπού είναι ο μοναδικός γονέας που πρέπει να παραμείνει στο σπίτι για τη φύλαξη του τέκνου ή ότι δεν έχει χορηγηθεί η ειδική άδεια απουσίας στον έτερο γονέα ως ανήκοντα σε ομάδα αυξημένου κινδύνου κατόπιν νεότερης βεβαίωσης από θεράποντα ιατρό, οπότε και ο γονέας αυτός δύναται να ασκήσει τη φύλαξη του τέκνου. Επίσης, θα πρέπει να διερευνηθεί εάν ο έτερος γονέας απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, οπότε και η άδεια ειδικού σκοπού θα πρέπει να χορηγηθεί υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σχετικά στην περίπτωση αυτή.”