Ποιοι ορίστηκαν εντεταλμένοι σύμβουλοι από τον Γαλάνη

Ο δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού με απόφασή του ανέθεσε στους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα στον Δημήτρη Φωτιάδη, ως εντεταλμένο με αρμοδιότητα το Σχέδιο Πόλεως και την Χωροταξία. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση οι αρμοδιότητες του Δημητρη Φωτιάδη είναι οι παρακάτω:

-Παρακολουθεί την εξέλιξη των Ρυμοτομικών Σχεδίων του Δήμου και των αναθεωρήσεών αυτών.

-Συμμετέχει στην εκπόνηση μελετών και στις διαδικασίες αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ανά συνιστώσα Κοινότητα).

-Επεξεργάζεται προτάσεις και προγράμματα και εισηγείται πολεοδομικές μελέτες για την ανάπλαση και αναβάθμιση της πόλης.

-Υποστηρίζει τα ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την πόλη και προωθεί έρευνες για πολεοδομικά θέματα σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς.

-Διατυπώνει απόψεις προς την Τεχνική Υπηρεσία σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο σχετικά με πολεοδομικές υποθέσεις στις Δικαστικές Αρχές, τη Νομική Διεύθυνση την Πολεοδομία και όπου αλλού απαιτείται, προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου, αναφορικά.

-Συντάσσει ερωτήματα σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Δομημένου Περιβάλλοντος και την Τεχνική Υπηρεσία προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, την Περιφέρεια, το Υ.Π.ΕΝ., το ΥΠ.Ο.ΜΕ. ΔΙ., το Ν.Σ.Κ κλπ., για παροχή ενημέρωσης αναφορικά με την εξειδίκευση της εφαρμογής της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας.

Εντεταλμένη σύμβουλος με αρμοδιότητα στα θέματα Γραφείου Δημάρχου και του Πολιτικούς γάμους ορίστηκε η Παυλίνα Πανταζή. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση τα καθήκοντά της είναι τα παρακάτω:

-Αρμόδια για τη σωστή λειτουργία του Γραφείου Δημάρχου.

-Συντονίζει σε συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης, τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και την προβολή των δραστηριοτήτων του Δήμου.

-Συνεργάζεται με το γραφείο Δημάρχου για τον συντονισμό των σχέσεων του Δήμου με τους φορείς.

-Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου που θα εκδοθεί, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

-Αρμόδια για την τέλεση πολιτικών γάμων και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων.