Με “άρωμα” Αθλητικού Κέντρου Ν. Ψυχικού το ΔΣ της Τετάρτης -Τι θα συζητηθεί

Την ερχόμενη Τετάρτη και ώρα 18:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλοθέης-Ψυχικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 προκειμένου να αποφασίσει επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ του Ο.Κ.Α.Π.Α., Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, που βρίσκεται επί των οδών Ρήγα Φεραίου 40 & Μπουμπουλίνας στο Νέο Ψυχικό.
 2. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων άνευ αξίας. 
 3. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 95 ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ».  
 4. Έγκριση για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από ΕΣΠΑ  με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 95 ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ».  
 5. Έγκριση α) προσχώρησης του Δήμου στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Πράσινο Ταμείο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων β)εξουσιοδότησης  του Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης και γ) ορισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχο του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού.
 6. Αποδοχή ποσού 73.815,00€  ,, ,1 ,11 δόση έτους 2019, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων.
 7. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 103/2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. 
 8. Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 241/2019 απόφασης του Δ.Σ.
 9. Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. 
 10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ  (Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών)   του  έργου «Αποκαταστάσεις οδών κατασκευασμένων από κυβόλιθους έτους 2018». 
 11. Λήψη απόφασης για την βράβευση διακεκριμένων Δημοτών κατά την πραγματοποίηση εκδήλωσης κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας, έτους 2020.
 12. Λήψη απόφασης για το καθορισμό χρήσεων των δημοτικών καταστημάτων στη Κοινότητα Φιλοθέης α) ισόγειο ακίνητο 27,15 τ.μ. επί της οδού Καλλιγά αρ. 31 και β) ισόγειο ακίνητο 45,00 τ.μ. επί της οδού Καλλιγά αρ. 31 & Ρενιέρη, προκειμένου να προβεί ο Δήμος  σε νέα εκμίσθωση των ακινήτων με δημοπρασία.
 13. Ορθή Επανάληψη της 249/2019 απόφασης Δ.Σ. (Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018»). 
 14. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, έτους 2020. 
 15. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας: «Δενδροκομικές εργασίες» προϋπολογισμού 868.000,00 € με Φ.Π.Α. με ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
 16. Συγκρότηση  Επιτροπής για την  εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/1981.
 17. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου (τμηματικού ή συνολικού) σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, έτους 2020.
 18. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, έτους 2020.