Δημοτικές Επιχειρήσεις: Καταργήθηκε ο μέγιστος χρόνος εκκαθάρισης

Στην τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης « Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) », προχώρησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών.

Η Απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 23η Ιανουαρίου.

Με αυτήν, αντικαθίσταται η παρ.6 του αρ.9 της προισχύουσας, όσον αφορά το μέγιστο χρόνο εκκαθάρισης μιας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης. 

Πρόκειται για θέμα που είχε απασχολήσει την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και επί της τέως Κυβέρνησης, που είχε επίσης προβεί σε αντικατάσταση της συγκεκριμένης παραγράφου.

Ο AIRETOS, για να γίνει ευκολότερα κατανοητό τι ακριβώς άλλαξε τώρα, παραθέτει κατωτέρω τη διαδοχική εξέλιξη της διάταξης:

2007 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1876, Υφυπουργός Θ.Νάκος)

« Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της τριετίας απαιτείται σχετική πράξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη πενταετία. »

2017 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1415, Υπουργός Π.Σκουρλέτης)

« Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της τριετίας και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο κάθε φορά για την ολοκλήρωση αυτής, απαιτείται πράξη της αρμόδιας για την εποπτεία του Δήμου Αρχής, κατόπιν σχετικήςΑπόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, ο συνολικός χρόνος της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την οκταετία. »

2020 (Φ.Ε.Κ. Β’ 69/23.1.2020, Υφυπουργός Θ.Λιβάνιος)

« Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της τριετίας και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο κάθε φορά για την ολοκλήρωση αυτής, απαιτείται πράξη της αρμόδιας για την εποπτεία του Δήμου Αρχής, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης Απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. »

Δηλαδή, όπως γίνεται αντιληπτό από τα ανωτέρω, διαγράφηκε η πρόβλεψη ότι ο συνολικός χρόνος εκκαθάρισης μιας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης δεν μπορεί να υπερβεί την οκταετία.Ταυτοχρόνως, προστέθηκε ρητή αναφορά πως η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι αιτιολογημένη.