Aυτοδιοίκηση: Πολυτροπολογία φέρνει Πειθαρχικό Παράπτωμα και σημαντικές αλλαγές

Πολυτροπολογία-“σκούπα” 42 σελίδων, με 16 άρθρα, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κατατέθηκε εκπρόθεσμα χθες βράδυ από εννέα Υπουργούς της Κυβέρνησης για να ψηφιστεί άρον–άρον σήμερα Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ουσιαστικά πρόκειται για κατάθεση ενός μίνι Νομοσχεδίου εντός του Πολυνομοσχεδίου, για το οποίο προφανώς παρακάμφθηκε η επίσημη δημόσια διαβούλευση, αλλά και η δυνατότητα της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ να εκφράσουν επισήμως και δημοσίως τη γνώμη τους κατά την κοινοβουλευτική ακρόαση Φορέων.

Λόγω της τροχάδην νομοθέτησης, το PSYCHIKO24 κωδικοποίησε κατωτέρω τα θέματα που ρυθμίζονται, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν ειδικότερες συγκριτικές αναλύσεις για τα σημαντικότερα από αυτά.

Το 1ο άρθροεισάγει πειθαρχικό παράπτωμα για τους Δημοτικούς και Περιφερειακούς  Συμβούλους, καθώς και τα μέλη των Δ.Σ. των ΝΠΔΔ Δήμων και Περιφερειών.

Ορίζει ότι « έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ με τις ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ της αρμόδιας για τον έλεγχο και την εποπτεία Αρχής, οι οποίες γίνονται στο πλαίσιο ελέγχου νομιμότητας Απόφασης ή εξέτασης προσφυγής ».

Επιπλέον, προβλέπει ότι η μη τήρηση των υποχρεώσεων των παρ.1, 2 και 3 του αρ.231 του ν.3852/2010 όπως τροποποιείται (δηλαδή και η ανωτέρω μη συμμόρφωση στις “υποδείξεις”) « συνιστά ΣΟΒΑΡΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ, η οποία ελέγχεται ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ κατά τις οικείες διατάξεις που διέπουν τους Αιρετούς και το προσωπικό των ανωτέρω Νομικών Προσώπων».

Υπογραμμίζουμε ότι το αρ.231, ως ισχύει, ήδη σήμερα προβλέπει σοβαρή παράβαση καθήκοντος για τους Αιρετούς. Συγκεκριμένα ορίζει ότι « τα συλλογικά και μονομελή όργανα των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα και οι Σύνδεσμοι αυτών έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης χωρίς καθυστέρηση προς τις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ του Επόπτη  Ο.Τ.Α. που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 225 έως 228

Επισημαίνεται η διαφορά “υποδείξεις που γίνονται” με “Αποφάσεις που εκδίδονται”.

Οι Υπουργοί υπογράφουν στην Αιτιολογική Έκθεση ότι « λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλειοψηφίες που έχουν σχηματιστείστα Δημοτικά  Συμβούλιαλόγω της στρέβλωσης του εκλογικού συστήματος,επιτυγχάνουν την υποβολή επαναλαμβανόμενων εναλλακτικών προτάσεων κατά τη διαδικασία ψήφισης του τεχνικού προγράμματος, της επιβολής τελών ή της ψήφισης και αναμόρφωσης του προυπολογισμού του οικείου Φορέα, οι οποίες δεν υιοθετούν το κατά περίπτωση εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα τις συνεχείς ακυρώσεις των σχετικών αποφάσεων από τις αρμόδιες για τον έλεγχο νομιμότητάς τους Αρχές, εισάγεται πειθαρχικό αδίκημα για την αποκατάσταση της νομιμότητας. Κατ’ αυτό τον τρόπο, θωρακίζεται η μη παρακώλυση της ομαλής λειτουργίας του Δήμου και κατά συνέπεια η άσκηση κρίσιμων αρμοδιοτήτων  που αφορούν τους πολίτες. »

Το 3ο άρθρο αλλάζει την παρ.6 του αρ.11 του υπό ψήφιση Νομοσχεδίου.Μεταβάλλει δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο για τη χορήγηση ειδικής άδειας στους Αιρετούς που είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι(διάρκεια, δικαιούχοι, προϋποθέσεις). 

Το 2ο άρθρο επιφέρει τροποποιήσεις στον Κώδικα Δήμων:

– Αντικαθιστά τις παρ.1 και 2 του αρ.219, που αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για τις διεθνείς συνεργασίες των Δήμων, εισάγοντας επιπλέον αναλογική εφαρμογή του αρ.219 και για τις Περιφέρειες.

– Αντικαθιστά την παρ.5 του αρ.247, ορίζοντας ότι «Στην περίπτωση που Σύνδεσμος δεν διαθέτει Ταμειακή Υπηρεσία δύναται να εξυπηρετείται από την αντίστοιχη Υπηρεσία ενός εκ των μελών του».

Το εκτενές 5ο άρθρο αντικαθιστά την παρ.4 του αρ.209 του Κώδικα Δήμων, ήτοι αναδιαμορφώνει το νομικό πλαίσιο για τη σύνταξη και θεώρηση των μελετών έργων και παροχής υπηρεσιών των ΟΤΑ Α’ βαθμού, των Συνδέσμων και των Δημοτικών Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων. Διευκρινίζει ποιο είναι το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο. Προσδιορίζει τα ανώτατα όρια προϋπολογισμού μελετών έργων και παροχής υπηρεσιών των ΟΤΑ Α’ βαθμού, πέραν των οποίων απαιτείται θεώρηση.

Με το 8ο ιδρύονται Κλιμάκια Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων από το Εθνικό Κέντρο Αλληλεγγύης, τα οποία « μπορούν να συστεγάζονται άνευ καταβολής μισθώματος εντός των Κέντρων Κοινότητας ή των Γραφείων Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών των Δήμων ή των Περιφερειών ή σε δημοτικά ακίνητα που παραχωρούνται δωρεάν για το σκοπό αυτό κατά τις διατάξεις της παρ.2Α του αρ.185 του Κώδικα Δήμων.  Για τη συστέγαση ή την παραχώρηση ακινήτου υποβάλλεται αίτημα του ΕΚΚΑ προς τον ΟΤΑ, το οποίο εισάγεται αμελλητί στο αρμόδιο Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο. »

Με το 9ο είναι δυνατή η σύσταση ανά Περιφέρεια αυτοτελούς Ειδικής Διαδημοτικής Τεχνικής Υπηρεσίας, “υπό τη λογική που διέπνεε τις τέως ΤΥΔΚ.”

Αυτή θα ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων. Θα στελεχώνεται και με απόσπαση υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων που θα συμμετέχουν. Παράλληλα με τη συμμετοχή τους σε Διαδημοτική, οι Τεχνικές Υπηρεσίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους.

Η λειτουργία κάθε Διαδημοτικής θα κατευθύνεται, παρακολουθείται και ελέγχεται από Εποπτικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους Δημάρχους που συμπράττουν, με αναπληρωτές τους, τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Με τα άρθρα 10 έως 14 δημιουργείται Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία «Εθνικός Κήπος – Μητροπολιτικό Πράσινο  Α.Ε.», με σκοπό τη διαχείριση του Εθνικού Κήπου και του Λόφου Φιλοπάππου.Το μετοχικό της κεφάλαιο ορίζεται σε 50.000 ευρώ, διαιρεμένο σε 500 ονομαστικές μετοχές των 100 ευρώ η κάθε μία, αποκλειστικής και πλήρους κυριότητας του Δήμου Αθηναίων.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι 11μελές και αποτελείται από το Δήμαρχο Αθηναίων ως Πρόεδρο ή πρόσωπο που ο Δήμαρχος Αθηναίων υποδεικνύει ως Πρόεδρο και 10 Μέλη που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά το αρ.6 του ν.4623/2019.

Το αρ.15 τροποποιεί το θεσμικό πλαίσιο περί λαϊκών αγορών, ειδικά ως προς την προκήρυξη θέσεων από τις Περιφέρειες.

Το 16ο αφορά τη θέσπιση πάγιων χορηγημάτων καθαριότητας από τις Περιφέρειες, ορίζοντας ότι οι διατάξεις της παρ.4 του αρ.12 του ν.2672/1998 διατηρούνται σε ισχύ κατά παρέκκλιση κάθε άλλη διάταξης.

(Τα άρθρα 4, 6 και 7 δεν αφορούν άμεσα Τοπική Αυτοδιοίκηση).